Skip to main content

Khabar Muqaddam Mubtada Muakhor

Table of Content [ ]
Pada prinsipnya, tiap mubtada berada diawal kalimat (jumlah). Namun kadang-kadang khabar diletakkan sebelum mubtada (khabar muqaddam) dan mubtada diakhirkan setelah khabar (mubtada muakhor).

Berhubung pada artikel kami telah disampaikan mengenai musawwig atau perkara yang memperkenankan mubtada muakhor (diakhirkan) mendahulukan khabar. Maka pada pertemuan “Nahwu Shorof Online” kali ini kami akan berbagi pengetahuan tentang khabar muqaddam yang wajib mengakhirkan mubtada.

Arti Khabar Muqaddam

Secara bahasa “khabar” (خَبَرٌ) adalah bentuk mashdar dari kata “khabara” (خَبَرَ) yang dapat berarti, berita, kabar, dan keterangan. Sedangkan “muqaddam” (مُقَدَّمٌ) berasal dari kata qaddama-yuqaddimu-taqdiiman (قَدَّمَ-يُقَدِّمُ-تَقْدِيْمًا) yang memiliki arti bagian depan, muka, sisi depan, bagian awal, atau paling depan. Dengan demikian, arti khabar muqaddam adalah sesuatu yang didahulukan dan berfungsi sebagai penyempurna isim yang menjadi mubtada atau bisa juga disebut dengan predikat dalam bahasa Indonesia.

Mubtada adalah kalimah isim (kata benda) yang berstatus marfu’ berkedudukan menjadi subyek.  Hukum asal susunan ini adalah mubtada diletakkan di awal pembicaraan dan khabar terjatuh setelahnya. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu mubtada diakhirkan (muakhor) mendahulukan khabar (muqaddam).

Khabar Muqaddam Mubtada Muakhor

Mengutip perkataan Imam Ibnu Malik dalam kitab “Alfiyah” mengenai wajibnya khabar muqaddam (mendahulukan khabar) dan mubtada muakhor (mengakhirkan mubtada), beliau berkata :

وَنَحْوُ عِنْدِيْ دِرْهَمٌ وَلِيْ وَطَرْ | مُلْتَزَمٌ فِيْهِ تَقَدُّمُ الخَبَرْ

“Dan seperti kalimat “عِنْدِيْ دِرْهَمٌ وَلِيْ وَطَرْ” itu wajib hukumnya mendahulukan khabar (muqaddam)”.

كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ | مِمَّا بِهِ عَنْهُ مُبِيْنًا يُخْبَرُ

“Begitu juga ketika mubtada memuat dhamir yang kembali kepada lafadz yang menjadi mulabisil khabar”.

كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ التَّصْدِيْرَ | كَأَيْنَ مَنْ عَلِمْتَهُ نَصِيْرَا

“Demikian halnya dengan khabar yang wajib berada di awal kalimat, seperti ungkapan (أَيْنَ مَنْ عَلِمْتَهُ نَصِيْرَا)”.

وَخَبَرَ المَحْصُوْرِ قَدِّمْ أَبَدَا | كَمَا لَنَا إِلَّا اتِّبَاعُ اَحْمَدَا

“Dan dahulukanlah khabar (muqaddam) selamanya, ketika seperti kalimat (كَمَا لَنَا إِلَّا اتِّبَاعُ اَحْمَدَ)”.

Dari penjelasan Imam Ibnu Malik melalui syair nadzam Alfiyah ini, dapat kita rinci bahwa perkara yang menjadikan wajib khabar muqaddam mubtada muakhor adalah :

 • Mubtada berupa isim nakirah dan khabar berupa syibhul jumlah (dharaf, jar majrur) serta tidak ditemukannya musawwig lain kecuali mendahulukan khabar (muqaddam).
 • Mubtada memuat isim dhomir yang kembali kepada mulabisil khabar (lafadz yang ikut menjadi khabar).
 • Khabar mubtada berupa lafadz yang wajib terletak di awal kalimat atau mudhaf kepada isim yang wajib berada di awal kalimat.
 • Khabar mubtada yang di mahshur dengan lafadz illa/innamaإِلَّا/إِنَّمَا”.

Contoh Khabar Muqaddam dan Mubtada Muakhkhar

Supaya lebih memahami lagi penjelasan pada bab sebelumnya, perhatikan contoh khabar muqaddam dan mubtada muakhkhar beserta penjelasannya berikut ini !

Pertama, ketika mubtada berupa nakirah dan tidak adanya dalil kecuali mengakhirkannya maka wajib khabar didahulukan (muqaddam).

Contoh :

 • عِنْدِيْ دِرْهَمٌ (Saya mempunyai dirham).
 • لِيْ وَطَرٌ (Saya ada hajat/kebutuhan).

Kata “عِنْدِيْ” pada kalimat barusan adalah contoh khabar muqaddam, “دِرْهَمٌ” sebagai mubtada yang diakhirkan (muakhkhar), dan ini wajib. Jika dibuat susunan sesuai aturan asalnya (mubtada di depan, khabar diakhirkan), maka akan bertentangan dengan kaidah mubtada isim nakirah, dan memperselisihi kaidah itu tidak dibenarkan.

Oleh karena itu, contoh “عِنْدِيْ دِرْهَمٌ” tidak boleh diucapkan dengan pola hukum asal, yaitu “ دِرْهَمٌ عِنْدِيْ”, begitu juga dengan contoh kalimat “لِيْ وَطَرٌ”.

Apabila ditemukan musawwig (perkara yang memperbolehkan) selain wajibnya khabar muqaddam mubtada muakhor maka terdapat dua wajah, yaitu menempati hukum asal dan khilaful ashli (memperselihi hukum asal).

Contoh :

 • عِنْدِيْ رَجُلٌ ظَرِيْفٌ (Di sampingku seorang lelaki yang cerdik).
 • عِنْدَنَا رَجُلٌ مِنَ الكِرَامِ (Di antara kami ada seorang lelaki keturunan mulia).

Pada kalimat di atas, kata “عِنْدِيْ” adalah contoh khabar muqaddam dan “رَجُلٌ” menjadi mubtada berupa isim nakirah yang disifati oleh “ظَرِيْفٌ”. Maka dari itu sah apabila diucapkan “عِنْدِيْ ظَرِيْفٌ رَجُلٌ” dengan memakai pola yang menempati hukum asal. Demikian juga kalimat “عِنْدَنَا رَجُلٌ مِنَ الكِرَامِ”.

Baca juga: Contoh Mubtada Khobar

Kedua, ketika mubtada memuat dhamir yang merujuk kepada khabar maka wajib hukumnya diakhirkan dan mendahulukan khabar (muqaddam).

Contoh :

 • فِى الدَّارِ صَاحِبُهَا (Pemilik rumah ada di dalam rumah).
 • عِنْدَ الرَّجُلِ كِتَابُهُ (Kitab lelaki itu ada di sampingnya).

Lafadz “صَاحِبُهَا” di situ menjadi mubtada dan memuat dhamir yang kembali menuju mulabisil khabar (kata yang ikut menjadi khabar), dan “فِى الدَّارِ” adalah contoh khabar muqaddam. Apabila ditakdirkan menjadi “إِسْتَقَرَّ فِى الدَّارِ صَاحِبُهَا”. Dan ini hukumnya wajib, jadi tidak boleh mengucapkannya “صَاحِبُهَا فِى الدَّارِ”. Karena nantinya dhamir itu akan ruju’ ala muta’akhkhirin lafdhan wa rutbatan (kembali kepada kata yang diakhirkan), hal ini tentunya memperselihi kaidah nahwu. Demikian juga pada contoh yang kedua.

Contoh khabar muqaddam dan mubtada muakhkhar yang wajib khilaful ashli juga bisa kita dapati dalam syair Arab berikut ini :

أَهَابُكِ إِجْلَالًا وَمَابِكَ قُدْرَةٌ | عَلَيَّ وَلَكِنْ مِلْءُ عَيْنٍ حَبِيْبُهَا

“Dirimu tidak mungkin dapat menguasai diriku sekalipun pandangan mataku menunjukkan arti sangat mencintai dirimu. Kepatuhanku terhadap dirimu sebatas penghargaan saja”.

Fokus contoh dalam syair tersebut adalah kalimat “مِلْءُ عَيْنٍ حَبِيْبُهَا”, tidak boleh dibuat susunan mubtada khobar yang menempati hukum asal, menjadi “حَبِيْبُهَا مِلْءُ عَيْنٍ”. Karena akan memunculkan perselisihan kaidah dalam ilmu nahwu.

Baca juga: Contoh Mubtada Isim Dhomir

Ketiga, ketika khabar mubtada berupa lafadz yang harus terletak di awal (seperti istifham), atau mudhaf kepada isim yang harus ada di awal kalimat, maka wajib khabar muqaddam (didahulukan) atas mubtada.

Contoh :

 • أَيْنَ خَالِدٌ؟ (Di mana Khalid?).
 • صَبِيْحَةُ أَيِّ يَوْمٍ سَفَرُكَ؟ (Pagi hari ini adalah perjalananmu).

Isim “أَيْنَ” adalah istifham berkedudukan sebagai khabar, maka hukumnya wajib didahulukan mengakhirkan mubtada. Oleh karena itu, tidak diperkenankan menjadikan kalimat tersebut menggunakan pola susunan yang menempati hukum asal, yaitu “خَالِدٌ أَيْنَ؟”. Adapun kalimat “صَبِيْحَةُ أَيِّ يَوْمٍ سَفَرُكَ؟” di situ adalah contoh khabar muqaddam yang mudhaf kepada isim yang wajib bertempat di awal jumlah.

Baca juga: Contoh Khabar Muqaddam dalam Al Qur'an

Keempat, ketika khabar di mahshur (diringkas) menggunakan lafadz illa/innama (إِلَّا/إِنَّمَا) maka wajib didahulukan (muqaddam).

Contoh :

 • إِنَّمَا فِى الدَّارِ زَيْدٌ (Sesungguhnya di dalam rumah ada Zaid).
 • مَا لَنَا إِلَّا اتِّبَاعُ أَحْمَدَ (Tidaklah kami mengikuti kecuali kepada Nabi Muhammad Saw).

Maksud dari mahshur (diringkas) di sini berarti maknanya dibatasi. Pada contoh kalimat di atas, kata “فِى الدَّارِ” adalah khabar muqaddam yang maknanya di mahshur oleh innama (إِنَّمَا). Artinya, tidak seorang pun di dalam rumah kecuali hanya Zaid. Maka dari itu, tidak boleh menempati hukum asal, yaitu “زَيْدٌ إِنَّمَا فِى الدَّارِ”. Demikian halnya dengan contoh yang kedua, tinggal mencocokkannya saja dengan contoh pertama.

Itulah tadi penjelasan tentang khabar muqaddam yang wajib khilaful ashli (memperselisihi hukum asal) mengakhirkan mubtada dalam kaidah tata bahasa Arab.

Article Policy: Diperbolehkan mengambil sebagian artikel ini untuk tujuan pembelajaran dengan syarat menyertakan link sumber. Mohon koreksi jika ditemukan kesalahan dalam karya kami.
Tutup Komentar